Stavebnotechnické riešenie

Rodinné domy - Rezidencia ,Kubranská ulica sa predávajú ako holobyty.

 • Cena holodomu neobsahuje :
 • Zariaďovacie predmety
 • Vnútorné dvere,zárubne  + prahy     
 • Podlahy z dlaždíc
 • Podlahy vlysové a parketové             
 • Obklady keramické     
 • Možnosť dokončenia domu „na kĺúč “ za príplatok.
 • Cena za nadštandart podľa výberu majiteľa – za príplatok

Zvislé konštrukcie

 • Konštrukcia rodinného domu je vytvorená ako stenový murovaný systém z prvkov Heluz (HELUZ 30 UNI) a ŽB z debniacich tvárnic hrúbky 300mm ako oporný múr pod úrovňou terénu. Obvodové steny a vnútorné nosné steny majú hrúbku 300 mm a ako spojivo bolo použité lepidlo, nie pena. Priečky sú riešené z priečkoviek Heluz hrúbky 115mm a 80mm. Vysunutá časť druhého nadzemného podlažia je uložená na ŽB stĺpoch rozmeru 300x300mm.
 • Murivo atiky je vytvorené ako ŽB z debniacich tvárnic, hrúbka 200mm a 300mm.

Vodorovné konštrukcie

 • Svetlá výška 1.NP je 2600mm, svetlá výška 2.NP je 2600mm
 • Stropy v rodinných domoch nad 1.NP a 2.NP sú navrhnuté ako monolitická železobetónová doska hrúbky 150mm nad 1.NP a 200mm nad 2.NP
 • Schodisko jee dvojramenné, so šírkou ramena 1 115mm a 1 000mm, vytvorené ako monolitická železobetónová doska hrúbky 150mm so stupňami 17 x 167,65mm x 275mm.  

 
Základy

 • Rodinné domy sú založené na skladaných základoch z monolitických betónových (betón C20/25) pásov rozmerov 500x500mm, 1 000x500mm (šírka x výška) a ŽB stien (betón C20/25) z debniacich tvárnic šírky 300 mm a výšky 250mm. Na základové pásy bola vytvorená základová doska hrúbky 150mm zo železobetónu ((betón C20/25). Pod stĺpy sú vytvorené základové päťky rozmerov 1 000 x 1 000mm, 1 400 x 1 400mm, výšky 550mm z monolitického betónu (betón C20/25).

 
Strecha a strešná krytina

 • Rodinné domy majú plochú strechu so strešnou hydroizolačnou fóliou FATRAFOL 810, hr. 1,5mm,drenáž ,FATRADEN,geotextília FATRATEX 300g,štrkový násyp,fr.16-32mm(ZAŤAŽENIE 200kg/m2).
 • Odvodnenie je navrhnuté pomocou vertikálnych a horizontálnych zvodov sivej farby

 
Tepelná izolácia

 • Fasádna tepelná izolácia na obvodových stenách je NOBASIL FKD hrúbky 200mm v kombinácií polystyrén Styrodur 2800C (na časti obvodových stien z debniacich tvárnic, od úrovňou terénu.
 • Tepelná izolácia strechy nad obytným priestorom je z Polystyrénu 200S určený na strechu s vyspádovaním minimálnej hrúbky 400mm.
 • Tepelná izolácia stropu pod obytným priestorom je z  NOBASILU FKD hrúbky 200mm.

 
Podlahy a úpravy povrchov – pre štandard

 • V rodinnom dome sú na úrovni 1.NP navrhnuté ťažké plávajúce podlahy hrúbky 200mm, zložené z tepelnej izolácie hrúbky 150mm (Polystyrén 200S), cementový poter s PP vláknom hrúbky 40mm a nášľapná vrstva (keramická dlažba).
 • Na úrovni 2.NP v garáži je navrhnutá ťažká plávajúca podlaha hrúbky 100mm, zložená z cementového poteru s PP vláknom s vyspádovaním hrúbky 60-90mm s povrchovou úpravou a z tepelnej izolácie hrúbky 40mm (Styrodur 2800C). 
 • V rodinnom dome sú na úrovni 2.NP navrhnuté ťažké plávajúce podlahy hrúbky 100mm, zložené z tepelnej izolácie hrúbky 40mm (NOBASIL PTN), cementový poter s PP vláknom hrúbky 40mm a nášľapná vrstva (keramická dlažba, laminátová podlaha).
 • Ako nášľapné vrstvy sú navrhnuté keramická dlažba uložená do lepiaceho tmelu a laminátová podlaha ukladaná na kročajovú izoláciu penovú podložku.
 • Keramická dlažba je navrhnutá vo všetkých priestoroch mimo detských izieb a spálne, v ktorých je navrhnutá laminátová podlaha.
 • Keramické obklady budú použité pre toalety a kúpeľne do výšky 2,0m. V kuchyni pri kuchynskej linke bude keramický obklad do výšky 1,4m od kuchynskej linky.
 • Vnútorné omietky sú vápenné hladké, maľba biela – Primalex. Vonkajšie omietky sú  silikónové hrúbky 5mm. 
 • Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá hydroizolačná fólia FATRAFOL 803, hrúbky 1,5mm.

Výplňové konštrukcie

 • Výplne otvorov sú riešené ako plastové prvky so šedou farbou rámu (rám 6-komorový) so  zasklením pomocou izolačného trojskla, U = 1,0 W/m2.K.
 • Okná budú otváravé a sklápacie s mikroventiláciou. Vonkajšie parapetové dosky sú  plastové v dodávke s oknami. Vnútorné parapetné dosky sú drevotrieskové s laminovou úpravou, farba biela.
 • Garáže v rodinných domoch majú sekčné garážové vráta TRIDO.
 • Vnútorné dvere sú drevené dyhované hladké plné. Zárubne drevené obložkové.

 
Zvuková izolácia

 • Zvuková izolácia obvodového plášťa musí byť minimálne Rw=43dB. Obvodový plášť je navrhnutý z tvaroviek HELUZ 30 UNI, ktorej vzduchová nepriezvučnosť je min 49dB (údaj získaný z technického listu výrobcu).
 • Nárok na zvukovú nepriezvučnosť medzi radovými rodinnými domami je Rw=57dB. Ako medzi domová stena je navrhnutá skladaná konštrukcia z tvaroviek HELUZ 30 UNI (hrúbka 300mm), minerálnej vaty hrúbky 50mm a z tvaroviek HELUZ 30 UNI (hrúbka 300mm). Celková hrúbka tejto skladanej steny je 650mm.

 
Oplotenie
Navrhovaná časť oplotenia bude vytvorená z oceľového pletiva a bude oddeľovať novovzniknuté pozemky pre rodinné domy medzi sebou.Súčasťou oplotenia sú múriky z DT tvárnic a betónové schody vedúce na pozemok.

Spevnené plochy
Spevnenú plochu tvorí zámková dlažba.
 
Sadové úpravy
Sadové úpravy  pozostávajú z vytvorenia zatrávnených plôch .
 
Vykurovanie
Plynová kotolňa je navrhnutá v technickej miestnosti  na 1. NP  rodinného domu.

Zariadenie kotolne:
1 ks kondenzačný plynový kotol ARISTON CLAS -ONE 

Vykurovací systém:
Systém UK je teplovodný, s tepelným spádom 40/30 oC  pre podlahové vykurovanie a rovnako aj pre vykurovacie telesá panelové umiestnené v garáži a sklade. Systém UK  je teplovodný, s núteným obehom vody, ktorý bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo GRUNDFOS UPER 25 –40 s dvojstupňovým riadením otáčok, ktoré je súčasťou kondenzačného kotla. Vykurovanie rodinného domu bude zabezpečovať  nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Od kotla vedie teplovodné potrubie  k rozdeľovačom   určeným  pre podlahové vykurovanie.  
 
SILNOPRÚD :
- prípojky NN budú realizované pre každú polovicu 2-domu samostatným káblom NAYY-J 4x25 vo výkope v zemi, pripojeným z novej prípojkovej skrine SPP1 pre 2 odberateľov, osadenej v rámci pripojovacích podmienok na existujúcom alebo preloženom podpernom bode vzdušného distribučného rozvodu NN, vedeného popri Kubranskej ulici. Na strane odberu sa kábel ukončí na svorkách hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači REx, ktorý sa osadí ako typový plastový pilier HASMA na hranici pozemku - prístupný z verejného priestranstva. Vzdialenosť od podperného bodu min.1,5m.
 
BLESKOZVOD :          
Ochrana pred nebezpečnými účinkami atmosférickej elektriny je navrhnutá podľa súboru noriem STN EN 62305. Navrhované novostavby rodinných 2-domov sú zaradené do III. triedy ochrany pred bleskom - LPS /lightning protection system/. Systém ochrany každého 2-domu je navrhnutý ako samostatná sústava, vybavená potrebnými zberacími vedeniami na streche, potrebným počtom zvodov a samostatnou uzemňovacou sústavou. Vonkajší systém ochrany pred bleskom sa skladá z troch základných častí:
1./ zachytávacia sústava 
2./ vedenia a zvody 
3./ uzemňovacia sústava
 
Slaboprúdové rozvody
 Slaboprúdové rozvody sú reprezentované inštaláciou telefónu /T/, el. zvončeka/ a trubkovania pre príjem televízie /TV/.

 • pevný telefón /T/ - inštaláciu pevnej telefónnej linky zabezpečí a.s. Slovak Telekom na základe žiadosti stavebníka. Pre pripojenie zemným káblom 1XN0,6mm bude vo fasáde objektu osadená slaboprúdová skrinka KS, z ktorej je vedený káblom UTP 4x2x0,6 v trubke FX lúčový rozvod k zásuvkám T/ŠK v izbách.
 • el. zvonček - pri vstupe do objektu jee inštalované zvonkové tlačítko, nad vstupnými dverami el. zvonček, systém je napájaný vlastným zdrojom 230V/8V/AC, umiestneným v rozvádzači RD. Prepojenie realizovať káblom SYKFY v PVC trubke pod omietkou.
 • trubkovanie pre televíziu /TV/ - objekt je vybavený satelitným zariadením pre príjem televízneho signálu, anténa sa osadí na fasádu. Od antény bude vedené trubkovanie  lúčovým spôsobom ku každej TV-zásuvke samostatne. Trubka je vybavená zaťahovacím drôtom pre uľahčenie zaťahovania koaxiálneho kábla.